• 150019182850.png
  • 1499967528767.png
1546505363569.jpg

Người Israel không đặt ra mục tiêu trở thành Quốc gia khởi nghiệp

Quốc gia khởi nghiệp là kết quả từ quá trình lao động, sáng tạo không ngừng để gầy dựng đất nước và đảm bảo an ninh quốc gia chứ không hề là một mục tiêu mà Israel đặt ra từ đầu.